- ໂທຕັ້ງໂຕະ : +856-21-254508
- ແຟັກ : +856-21-254508
- ໂທມືຖື : +856-30-5764222
- ອີເມວ : admin@laocert.gov.la