ມາດຕະການປັບໃໝຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກ່ຽວກັບ ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ
Posted by LaoCERT on October 31 2018 23:13:17

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການປັບໃໝຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ

ເປີດອ່ານ (PDF)