ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ
Posted by LaoCERT on January 08 2019 22:24:56

ບົດ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ

ດາວໂຫຼດໄຟລ໌ PDF