ການສົນທະນາ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍໄຊເບີຄາມ (Cybercrime law)
Posted by LaoCERT on December 11 2019 06:51:28

ລາຍການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ