ວີດີໂອເຕືອນໄພທາງອິນເຕີເນັດ
Posted by LaoCERT on August 12 2014 17:52:52
ວີດີໂອເຕືອນໄພທາງອິນເຕີເນັດ
ເບິ່ງທາງ Youtube: