ກົດ​ໝາຍ​ ຕ້ານ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ທາງລະບົບ ຄອມພິວເຕີ
Posted by LaoCERT on August 12 2014 22:44:54

ກົດ​ໝາຍ​ຕ້ານ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ

ເປີດອ່ານ (PDF)