10 ພຶດຕິກໍາ ທີ່ເປັນອາຊະຍາາກໍາ ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ
Posted by LaoCERT on August 14 2018 01:22:52

ລິ້ງເບິ່ງຜ່ານ Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=97USpODG0vw&t=5s